Restauracja pod Tułem

Regulamin zakupów i korzystania z zamówień na catering w Restauracji Pod Tułem w Cisownicy

Niniejszy Regulamin zamówień cateringu https://catering.podtulem.pl ,zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki i zasady dokonywania zamówień.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności i przestrzegania ich postanowień.

Siedziba Sprzedawcy:

RESTAURACJA POD TUŁEM

FIRMA MIRON Krzysztof Mironowicz, 43-440 Cisownica ul. Turystyczna 17,

nip 548 217 17 18

Kontakt ze Sprzedawcą jest także możliwy:

 • poprzez pocztę elektroniczną: biuro@podtulem.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu 692613140, 33 8527947

§1.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć

RESTAURACJA POD TUŁEM

FIRMA MIRON Krzysztof Mironowicz, 43-440 Cisownica ul. Turystyczna 17,

nip 548 217 17 18

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem  https://catering.podtulem.pl

Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży;

Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującego lub zamierzającego dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej;

Towarze – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, dostępną w sprzedaży w Sklepie;

Zamówieniu – należy przez to rozumieć złożone z wykorzystaniem formularza dostępnego
w Sklepie oświadczenie woli Klienta określające: rodzaj i liczbę zamawianych Towarów, wybrany sposób dostawy i płatności oraz dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży;

Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

Usłudze świadczonej drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć usługę dostępną pod adresem internetowym https://catering.podtulem.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem, tj. usługę Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu oraz usługę formularza Zamówienia;

Rejestracji – należy przez to rozumieć czynność dokonywaną przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta, przy użyciu którego może on dokonywać zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę;

Koncie – należy przez to rozumieć indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta oraz informacje dotyczące dokonanych Zamówień;

Loginie – należy przez to rozumieć adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji;

Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji;

§2.

Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i przestrzeganie ich postanowień.
 2. Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności jest nieodpłatnie udostępniana Klientowi przed złożeniem Zamówienia, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona
  i utrwalona przez Klienta w każdy czasie za pośrednictwem strony internetowej  https://catering.podtulem.pl
 3. Przed złożeniem Zamówienia Klient potwierdza, że:
 1. zapoznał się z treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności,
 2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy,
 3. podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:
 1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 2. połączenia z siecią Internet,
 3. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji
  z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania
  i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia takich zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie nie są równoznaczne z tym, że Towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja Zamówienia na nie. Wyjątkowo, na przykład w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar W TYM SAMYM CZASIE przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że wybrany Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego Zamówienia.
 3. Zdjęcia Towarów są umieszczane na stronie Sklepu w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji wskazanych na nich produktów, PRODUKTY DOSTARCZONE DO KLIENTA MOGĄ różnić się od ich odpowiedników w galerii.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach
  o Towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

§3.

Założenie Konta

 1. W celu założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego. Wymagane jest podanie przez Klienta: imienia i nazwiska, Loginu (adresu e-mail) i Hasła,
  oraz zatwierdzenie podanych danych poprzez wybór opcji „Zarejestruj się”. Następnie Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania Rejestracji, zawierającą link, którego otwarcie przez Klienta spowoduje założenie Konta.
 2. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone Hasło oraz Login i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 3. Podczas zakładania Konta Klient może podać również dodatkowe dane, których będzie używał w celu dokonywania Zamówień.
 4. Założenie Konta jest możliwe również podczas składania Zamówienia.
 5. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia.
 6. Klient po zalogowaniu się na swoje Konto może poprawiać bądź aktualizować dane podane w trakcie Rejestracji, za wyjątkiem Loginu (adresu e-mail), do którego przypisane będzie Konto.
 7. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 8. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.

§4.

Złożenie Zamówienia

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną w zakresie usługi formularza Zamówienia dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia. Usługa formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zamówienia przed złożeniem Zamówienia.
 2. Usługa formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.
 3. W formularzu Zamówienia Klient wskazuje rodzaj i liczbę zamawianego Towaru poprzez dodanie go do „koszyka”,  wybrany sposób dostawy i płatności oraz wymagane dane Klienta: imię i nazwisko, adres dostawy, godzinę dostawy,  adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 4. W przypadku braku dokonania przez Klienta Rejestracji w Sklepie, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do „koszyka”, wypełnienie w formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towarów oraz podjęcie innych czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
 6. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail.

§5.

Cena i oferowane metody płatności

 1. Cena Towaru jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest podana w złotych polskich.
 2. Zakup Towaru jest dokumentowany paragonem fiskalnym albo fakturą VAT.
 3. Cena Towaru obejmuje transport pod warunkiem zamówienia powyżej 1200zł brutto i dostawy do 20 km od Sprzedawcy
 4. Zapłata za zamówiony Towar następuje:
 1. kartą,  szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24,
 2. przy odbiorze Towaru.

§6.

Warunki dostawy Towaru

 1. Sprzedawca realizuje dostawy Towaru  na terytorium Polski i Czech.
 2. Koszt dostawy Towaru jest uzależniony od wartości Zamówienia
 3. Dostawa zamówionych i dostępnych Towarów następuje w terminie podanym w mailu.
 4. Istnieje możliwość osobistego odbiory towaru w siedzibie sprzedawcy.

§7.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania
z Usług świadczonych oraz zawarcia Umowy sprzedaży.

§8.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 .11. 2022 r.

4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez informacje na stronie Sklepu.

Restauracja Pod Tułem © 2024. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Realizacja: Agencja Marketingowadppg
Restauracja pod Tułem

Zrealizowano w ramach projektu „Dedykowany konfigurator cateringowy wraz z programem lojalnościowym w celu utrzymania płynności sprzedaży i obsługi klientów” współfinasowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację.